Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SVENDBORG ANTENNEFORENING

§ 1.

Foreningens navn er Svendborg Antenneforening.

§ 2.

Foreningens interesseområde er det område, der kan forsynes fra det nuværende modtageanlæg på Avernakøvej.

§ 3.

Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg.

§ 4.

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

MEDLEMMERNE:

§ 5.

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag og som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen.
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger med udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder betales udgifterne af den, der forestår byggemodningen.
1 tilslutning dækker 1 husstand eller lejemål. I huse med flere husstande eller lejemål skal betales tilslutningsafgift og medlemsbidrag af hver husstand eller lejemål.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

1)Ved husstand/lejemål forstås én familie.

§ 6.

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og medlemsbidrag gennem ejeren.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse fra ejer til etablering af tilslutningen.
I større udlejningskomplekser eller områder med udlejningsboliger, hvor udlejer selv har bekostet og vedligeholder egen del af anlægget efter et fikspunkt, kan der indgås en tilslutnings- og vedligeholdelsesordning, som omfatter rabat på selve medlemskontingentet afhængig af antallet af tilsluttede husstande.

§ 7.

Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmet påfører anlægget skader uden for egen grund.
Eventuelle skader skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 8.

Ethvert medlem kan afhængig af eventuelle lokalplankrav udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til udløbet af en måned.
Har foreningen på udmeldelsestidspunktet en nettogæld, kan en udmeldelse dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort ved sidst godkendte årsregnskab med fradrag af senere indbetalte bidrag til afdragelse af gælden.
Beløbet forfalder til betaling senest 30 dage efter udmeldelsen.
En udmeldelse af foreningen giver ikke ret til en andel af foreningens evt. formue.

2)Lokalplankrav kan umuliggøre udmeldelse.

GENERALFORSAMLING:

§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens informationskanal og i de lokale blade.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter jf. § 13.
7. Valg af revisor jf. § 16.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.

Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, hvis der er forslag til:

·         vedtægtsændringer,

·         væsentlige udvidelser eller ændringer af anlægget,

·         lånoptagelse.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 12.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor intet andet er anført i nærværende vedtægter. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Vedtægtsændringer kan dog ikke finde sted, medmindre 75 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og stemt for ændringen. Såfremt 75 % af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 % stemmer for vedtægtsændring, indkaldes til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlem, og hvor vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflerhed.
Kun medlemmer, der foreviser gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag eller på anden måde dokumenterer gyldigt medlemskab af foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Hver tilsluttet husstand tælles for ét medlem og har således én stemme.
For aftagere med særlige tilslutnings- og vedligeholdelsesordninger fastlægges antal stemmer og repræsentanter for aftageren af bestyrelsen i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftalen.
I udlejningsejendomme, hvor der ikke er indgået en særlig tilslutnings- og vedligeholdelsesordning, tilkommer stemmeretten lejerne. Lejeren har over for dirigenten bevisbyrden for, at han eller hun er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.
Udlejer kan ikke stemme på vegne af lejer. Udlejeren har én stemme og kun én stemme uanset det antal lejemål, han eller hun råder over i foreningens forsyningsområde.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE:

§ 13.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at 3 vælges i lige år og 2 i ulige år.
Ligeledes vælges 1 bestyrelsessuppleant hvert år på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed.
Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Telestyrelsen er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder.

Tilladelse til at drive fællesantenneanlæg.

§ 14.

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 15.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne ud over det fastsatte medlemsbidrag.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 16.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget af generalforsamlingen.
Tilslutningsafgift, afgifter til CopyDan, betalingskanaler m.fl. og andre lovbestemte afgifter ud over det normale medlemskontingent skal ligesom medlemskontingentet indbetales på foreningens konto, som angivet af bestyrelsen.
Revision foretages en gang årligt efter regnskabsårets afslutning af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges på generalforsamlingen.
Revideret regnskab og budget kan fås ved henvendelse til foreningens kasserer.

RESTANCER:

§ 17.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham eller hende påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning afbryde.
Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilslutning til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

 

FRAFLYTNING OG EJERSKIFTE:

§ 18.

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer eller ejer overtage tilslutningen og de dermed følgende forpligtigelser i henhold til nærværende vedtægter. Dette omfatter dog ikke evt. restance.
Såfremt den nye beboer eller ejer ikke ønsker at overtage tilslutningen, betragtes fraflytningen eller ejerskiftet som en udmeldelse.
Fraflytter eller sælger kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.
Sælger eller udlejer er forpligtet til at orientere køber eller ny lejer om, at ejendommen eller lejemålet er tilsluttet fællesantennen.
Sælger er forpligtet til at meddele foreningen om ejerskifte.

4) Se § 8 vedr. lokalplankrav og udmeldelse.

VEDLIGEHOLDELSE, TEKNISK INSTALLATION OG KONTROL:

§ 19.

Bestyrelsen sørger for, at anlægget forsikres og holdes vedlige. Bestyrelsen tegner de nødvendige serviceaftaler og forsikringer til opfyldelse heraf.

§ 20.

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage, lade foretage indgreb eller ændringer i anlægget eller dele deraf.
I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter, kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 21.

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden samt af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

§ 22.

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.
Foreningens servicepartnere har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§ 23.

Bestyrelsen kan ansætte en tilsynsførende, der skal føre tilsyn med fællesantenneanlægget.
Den tilsynsførende er over for den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion.

ÆNDRINGER OG UDVIDELSER:

§ 24.

Bestyrelsen kan igangsætte mindre udvidelser af anlægget, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel. Bestyrelsen kan lade foretage nødvendige mindre renoveringer af anlægget for at kunne opretholde det vedtagne programudbud.
Væsentlige ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling.
Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, der forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser og renoveringer.
Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget af en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Programsammensætningen gennemføres i henhold til gældende lovgivning om brugerindflydelse.

§ 25.

Bestyrelsen skal ved udvidelser eller ændringer af anlægget begære genparter af endelige målerapporter med bilag udleveret af installationsfirmaet.

FORENINGSOPHØR:

§ 26.

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Foreningen kan ikke opløses med mindre 75 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 % af disse stemmer for foreningens opløsning.
Såfremt 75 % af medlemmerne ikke er mødt, men er der i øvrigt 80 % stemmer for opløsning, indkaldes til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor foreningen kan opløses, når 80 % af de mødte medlemmer stemmer herfor.

FORTOLKNING:

§ 27.

Tvivlspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget af generalforsamlingen den 11. februar 1998 og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 11. marts 1998.

Palle Petersen, Frank Gudbjerg
Dirigent Formand