Referat 2020

Svendborg Antenneforening.

Referat fra Foreningens ordinære generalforsamling d. 20/2 2020.

Der var fremmødt 45 stemmeberettige medlemmer inkl. 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formand Frode Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen
  for rettidigt indvarslet og lovlig.
  I tilfælde af eventuelle afstemninger skulle der vælges to stemmetællere. Bestyrelsen foreslog
  Hanne Pedersen og Paul Brandenborg. Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor de blev valgt
  som stemmetællere.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2019.
  Se formandens beretning (Beretning 2020)
  Heidi Falch spurgte indtil, hvor stort medlems faldet var.
  Annie Neldeberg svarede: Ca. 50 stk.
  Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2019.
  Annie Neldeberg fremlagde regnskabet for 2019 og budget for 2020.
  Kommentarer til regnskabet:
  Poul Pedersen spurgte, hvorfor prisen på elforbruget var steget med ca. kr. 31.000,-
  Annie Nelleberg svarede: Det var pga. montering af nye elmålere. Regnskabet og budget
  blev enstemmig godkendt med akklamation.
 4. Indkomne forslag.
  1. Skal vi skifte udbyder i 2021?
  2. Skal vi nedlægge foreningen?
  Begge stillet af Heidi Falch, Kallehaven 18.
  Vedrørende forslag 1 bemærkede dirigenten, at emnet kunne debatteres og herefter
  ville dirigenten høre om forslagstiller ønskede at formulere et egentlig forslag, der kunne
  sættes til afstemning. Efter debat om emnet frafaldt forslagstiller forslaget.
  Vedrørende forslag 2 bemærkede dirigenten, at der var tale om et emne, der ikke gyldigt vil kunne sættes til afstemning på denne ordinære generalforsamling, da emnet vedrører eventuelt opløsning af foreningen. Et sådan emne kræver i henhold til vedtægternes § 26, at der indkaldes til en i dette øjemed særlig generalforsamling. Da der ikke gyldig kan stemmes om forslaget kan det heller ikke behandles på generalforsamlingen. Dirigenten foreslog, at spørgsmålet i stedet blev debatteret under pkt. 8 på dagsordenen – Eventuelt, hvilken forslagstiller var enig i.
 5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  Annie Neldeberg gennemgik priser for de tre pakker.
  Prisen for pakke 1 (lille pakke) bliver i 2020 på kr. 750,- i kvartalet.
  Prisen for pakke 2 (mellempakken) bliver i 2020 på kr. 1407,- i kvartalet.
  Prisen for pakke 3 (stor pakke) bliver i 2020 på kr. 1887,- i kvartalet.
  Medlemsbidraget blev enstemmig vedtaget med akklamation.
 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  Valgt til bestyrelsen blev valgt:
  Frode J. Hansen
  Michael Tolderlund
  Ralf Mieth
  Valg til suppleant blev valgt:
  Jesper H. Pedersen.
 7. Valg af revisor:
  Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg, blev genvalgt
  med akklamation.
 8. Eventuelt.
  De 2 spørgsmål fra Heidi Falch blev debatteret. (Se punkt 4). Dirigent Susanne Schou
  Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Frode Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen og takkede
generalforsamlingen for god ro og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde
i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Den 24-02-2020.

Referent: Michael Tolderlund.

Dirigent: Susanne Schou Johnsson.