Referat 2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Svendborg Antenneforening.

Referat fra Foreningens ordinære generalforsamling d. 21 september 2021.

Der var fremmødt 18 stemmeberettige medlemmer og  5 bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og lovlig.

  I tilfælde af eventuelle afstemninger skulle der vælges to stemmetællere. Bestyrelsen foreslog Heidi Falck og Henning Jensen.
  Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor de blev valgt som stemmetællere.

 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2020.
  Se formandens beretning, under referat 2021.

  Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020.
  Annie Neldeberg fremlagde regnskabet for 2020 og budget for 2021.

  Der vat er oveskud på 386.328 kr.

  Kommentarer til regnskabet:
  Heidi Falck spurgte om hvorfor der er 2 poster med telefoni.

  Annie Neldeberg forklarede at der var en til telefon penge og en til formandens og kasserens Telefoner.

  Poul Boye spurgte ind til negative renter. Annie fortalte at det var vi sluppet for indtil nu.

  Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt.

 4. Indkomne forslag.
  Ingen forslag.
 5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  Annie Neldeberg gennemgik priserne for de tre pakker.
  Prisen for pakke 1 (lille Pakke) bliver i 2021 på kr. 750,- i kvartalet.
  Prisen for pakke 2 (mellem pakken) bliver i 2021 på kr. 1407.- kr. i kvartalet.
  Prisen for pakke 2 (stor pakke) bliver i 2021 på kr. 1887 i kvartalet.

  Medlemsbidraget blev enstemmigt godkendt.

 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  På valg til bestyrelsen var:
  Christian Jørgensen (modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation.

  Annie Neldeberg (modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation.

  På valg som suppleant var:
  Kirsten Dalsted (modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation.

 7. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt
  med akklamation.
 8. Eventuelt.
  Poul Pedersen meddelte, at der på Tved Kirkevej var en tv-stander, der lå med plastik om.
  Frode vil kontakte Stofa.
  Allan Bryde Spurgte om, hvad foreningen gør for at fastholde medlemmer og evt. få flere medlemmer.
  Frode svarede, at foreningen er ved at opgradere anlægget, så vi fremover undgår nedbrud.
  Heidi Falck spurgte om, hvor mange der har meldt sig ud.
  Annie svarede, at det er svært at gøre op.
  Poul Erik Kaas spurgte om indstrålingsproblemer.
  Frode fortalte om, hvad medlemmerne selv kan gøre for at undgå det.
  Poul Pedersen spurgte om, hvad man vil gøre med de gamle kabler, der går ind i husene.
  Frode sagde, at Stofa tester dem, hvis der er problemer.
  Henning Jensen spurgte om, hvorfor man beholder coax-kabler i stedet for fiber.
  Frode svarede, at coax er lige så godt som fiber.
  Jørgen Stær spurgte om, hvad en boks var og hvordan får man TV2 Play.
  Frode fortalte om boksen og meddelte at TV2 Play fulgte med den store pakke.

  Dirigent Susanne Schou Johnsson takke forsamlingen for god ro og orden og gav ordet
  til formanden.
  Frode Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamling og takkede
  generalforsamlingen for god ro og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde
  i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

  Den 23-09-2021.
  Referent: Michael Tolderlund.

  Dirigent: Susanne Schou Johnsson.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]