Referat 2022

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Svendborg Antenneforening

Referat fra Foreningens ordinære generalforsamling d. 24. Februar 2022.

 

Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formand Frode Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen for
  rettidigt indvarslet og lovlig.I tilfælde af eventuelle afstemninger skulle der vælges to stemmetællere. Bestyrelsen foreslog Hanne Pedersen og Poul Nielsen. Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor de blev valgt som stemmetællere.
 1. Beretning om foreningens virksomhed i 2021.
  Se formandens beretning, der er vedlagt referatet.Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
 1. Fremlæggelse af regnskab for 2021
  Annie Neldeberg fremlagde regnskabet for 2021 og budget for 2022.
  Der var et overskud på 251.001 kr.
  Poul Pedersen: spurgte indtil hvad der var brugt juridisk assistance til.
  Annie Neldeberg: svarede at det var dirigenten.
  Ejgil: spurgte indtil hvorfor der var så stor forskel på el udgift fra 2020 til 2021.
  Annie Neldeberg: Svarede at det var pga. elafgift som kan trækkes fra.Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt.
 1. Indkomne forslag.
  Ingen forslag
 1. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  Annie Neldeberg gennemgik priserne for de tre pakker.
  Prisen for pakke1 (lille pakke) bliver i 2022 på kr. 750.- i kvartalet.
  Prisen for pakke2 (mellempakken) bliver i 2022 på kr. 1407.- i kvartalet.
  Prisen for pakke3 (stor pakke) bliver i 2022 på kr. 1887,- i kvartalet
  Medlemsbidraget blev enstemmigt godkendt.
 1. Valg af bestyrelse og suppleant.
  På valg til bestyrelse var:
  Frode (modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation.Ralf (modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation.

  Michael T.
  Genvalgt med akklamation

 1. Valg af suppleant
  Jesper Haun Petersen (modtager genvalg)
  Henrik Petersen (Nyvalg)
  Henrik Petersen blev valgt efter skriftligt valg.
 1. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt med akklamation.
 1. Eventuelt.
  Lidt god snak.

 

Dirigent Susanne Schou Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Frode Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen og takkede generalforsamling for god ro og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Den        / 2022

Referent: Michael Tolderlund

Den       / 2022

Dirigent: Susanne Schou Johnsson.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]