Referat 2019

Svendborg Antenneforening.

Referat fra Foreningens ordinære generalforsamling d. 21/2 2019 .

 

Der var fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlem Jesper Pedersen var fraværende.

Formand Frode Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen for
  rettidigt indvarslet og lovlig.

 

I tilfælde af eventuelle afstemninger skulle der vælges to stemmetællere. Bestyrelsen foreslog Henning og Hanne. Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor de blev valgt som stemmetællere.

 

 1. Beretning om foreningens virksomhed i

Se formandens beretning, der er vedlagt referatet.

 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2018

Annie Neldeberg fremlagde regnskabet og budget for 2019.

Kommentarer til regnskabet:
Bo Jensen spurgte, hvorfor der var afsat penge til a-skat.
Anni Neldeberg svarede, at der skulle indbetales skat af formandens og kassererens honorar.
Bo Jensen spurgte også ind til hvorfor der var indkøbt så mange elmålere.
Annie Neldeberg svarede at det var pga. nye regler, så skal der være en elmåler i alle forstærker skabe.
Birger Rasmussen spurte ind til hvorfor gammelt udstyr ikke blev fjernet fra masten.
Frode Hansen lovede at kigge på om der var udstyr i masten som burde fjernes af tidligere lejere.
Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt med akklamation.

 1. Indkomne indslag.
  Der var ingen indkomne forslag.

 

 1. Fastsættelse af medlemsbidrag.

Annie Neldeberg gennemgik priserne for de tre pakker.
Prisen for pakke1 (lille pakke) bliver i 2019 på kr. 660.- i kvartalet.
Prisen for pakke2 (mellempakken) bliver i 2019 på kr. 1575.- i kvartalet.
Prisen for pakke3 (stor pakke) bliver i 2019 på kr. 1794,- i kvartalet
Medlemsbidraget blev enstemmigt vedtaget med akklamation.

 

 1. Valg af bestyrelse og suppleant.
  På valg til bestyrelse var:
  Annie Neldeberg (modtager genvalg)
  Niels Christian Jørgensen (modtager genvalg)
  Annie Neldeberg og Niels Christian Jørgensen blev genvalgt med akklamation.

På valg som suppleant var:
Kirsten Dalsted (Modtager genvalg)
Kirsten Dalsted blev genvalgt med akklamation.

 1. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt med akklamation.

 

 1. Bo Jensen spurgte ind til hvornår vi skulle tilbage til YouSee.
  Frode Hansen svarede, at det var der ikke nogle planer om.

  Bo Jensen spurgte om hvad der var sket med kanalen TNT.
  Frode Hansen svarede at TNT er blevet lavet om til en arkivtjeneste.

  Bo Jensen spurgte så om der ikke kunne lægges et nyt program på den kanal.
  Frode Hansen ville undersøge det.

  Paul Pedersen spurgte, hvad er smart tv og hvordan virker det.
  Frode Hansen svarede, at der skal en Stofa Box til som kan lejes af Stofa. Med Stofa Box´en er det muligt at pause, spole frem eller tilbage, leje film osv. Se beretningen.

Dirigent Susanne Schou Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Frode Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen og takkede generalforsamling for god ro og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Den        /          2019

 

Referent: Michael Tolderlund
 

Den       /           2019

 

Dirigent: Susanne Schou Johnsson.