Referat 2018

Svendborg Antenneforening.

Referat fra Foreningens generalforsamling d. 22/2 2018.

 

Der var fremmødt 41 stemmeberettigede medlemmer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlem Jesper Pedersen var fraværende.

Formand Jørgen Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen for
  rettidigt indvarslet og lovlig.
  Som stemmetællere blev Bente Hansen og Flemming Ærenlund.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2016.
  Se formandens beretning.
  Kommentarer til beretningen: Jan Nørregaard spurgte om man kunne forvente stigende kontingent i fremtiden?
  Jørgen Hansen svarede på dette, at vi har aftale med Stofa frem til 2021 og vi følger deres priser.
  Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2016.
  Annie Neldeberg fremlagde regnskabet.
  Kommentarer til regnskabet: Jan Nørregaard spurgte, hvad en periodeafgrænsningspost var.
  Anni Neldeberg svarede, at det er et regnskabsmæssigt udtryk.
  Poul Pedersen spurgte til steget elforbrug. Anni Neldeberg svarede, at der er blevet opsat flere
  el-skabe. Der er en fast afgift pr. skab pr. år + forbrug. Førhen en afgift pr. 20. skab.
  Poul Pedersen bemærkede så, at vi var sluppet billige i de tidligere år.
  Jan Nørregaard spurgte om det kan betale sig at være medlem af FDA. Jørgen Hansen svarede,
  at det altid er godt at have en stor organisation i ryggen, hvis og når der opstod problemer.
  Salen gjorde opmærksom på, at Anni manglede at gennemgå status.
  Anni gennemgik så status.
  Poul Pedersen mente, at opstillingen af regnskabet var forvirrende og med for småt skrift.
  Anni lovede at gøre regnskabet mere forståeligt til næste år.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Indkomne indslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  Annie Neldeberg fremlagde budgettet.
  Prisen for pakke1 (lille pakke) bliver i 2018 på kr. 2.340.-
  Prisen for pakke2 (mellempakken) bliver i 2018 på kr. 4.800,-
  Prisen for pakke3 (stor pakke) bliver i 2018 på kr. 6.840,-
  Medlemsbidraget blev enstemmigt vedtaget.
 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  På valg var:
  Jørgen Hansen (modtager ikke genvalg)
  Frode Hansen (modtager genvalg)
  Jesper Pedersen (modtager genvalg)

Som kandidat til bestyrelsen bragte bestyrelsen Michael Tolderlund i forslag. Der var ikke andre kandidater, der ønskede at stille op.
Frode Hansen, Jesper Pedersen og Michael Tolderlund blev herefter valgt med akklamation.

Som kandidat til suppleant til bestyrelsen bragte bestyrelsen Ralf Mieth i forslag. Der var ikke andre kandidater, der ønskede at stille op.
Ralf Mieth blev herefter valgt med akklamation.

 1. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt.
 2. Eventuelt.
  Jan Nørregaard ville gerne vide proceduren, når der var dårligt eller ingen signal på tv’et.
  Jørgen Hansen svarede, at man skal spørge naboen om, om han har samme problem. I de fleste tilfælde er fejlen hos én selv.
  Stofa kan i mange tilfælde se, hvor fejler er, når man ringer til Stofa.
  Stofa kører ikke ud til én fejl, så undersøg om andre også har fejlen. Hvis flere har fejlen sender Stofa en montør med det samme.
  Stofa her en tjekpris, hvor installationen gennemgås hos kunden og kunder betaler derudover
  så, hvad det koster at få udbedret fejlen.

Dirigent Susanne Schou Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Jørgen Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen og takkede generalforsamling for god ro
og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Sekretær: Frode J. Hansen
26/2-2018

 

Dirigent: Susanne Schou Johnsson.