Referat 2016

Svendborg Antenneforening.

Referat fra foreningens Generalforsamling d. 25/2 2016.

Der var fremmødt 79 stemmeberettigede medlemmer inkl. fem bestyrelsesmedlemmer.
Formand Jørgen Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og lovlig. Som stemmetællere blev valgt Vagn Madsen og Per Jensen.

2. Beretning om foreningens virksomhed i 2015.

Se formandens beretning.

Kommentarer til beretningen: Keld Jensen spurgte hvorfor vi havde underskud. Jørgen Hansen forklarede at det var fordi bestyrelsen havde lavet budget ud fra at fordelspakke 3 blev vedtaget ved sidste generalforsamling. Da dette ikke blev tilfældet og foreningen fortsatte med fordelspakke 2 blev udgifterne større end beregnet.

Christina Mikkelsen spurgte om der kom stigninger i 2016. Jørgen svarede, at hvis bestyrelsens forslag blev vedtaget blev der ingen stigning i 2016.

Der blev spurgt ind til hvorfor vi havde færre medlemmer. Jørgen Hansen forklarede, at det delvis skyldes, at Hotel Christiansminde meldte sig ud af foreningen, da de skulle skifte 125 analoge fjernsyn, da vi skiftede til digitalt. Dette havde kun en lille indflydelse på vores økonomi, da Hotel Christiansminde havde en særlig aftale. Bestyrelsen blev opfordret til at lave fremstød, så vi kunne få flere medlemmer. Jørgen Hansen forklarede, at vi var gået ind i en ny udstykning i Tved, og bestyrelsen vil køre en hvervekampagne igen. Jørgen Hansen sagde, at vi ikke var dyrere end andre udbydere i området.

Keld Jensen spurgte ind til undersøgelser af installationer. Jørgen Hansen forklarede, at der ikke er nogen indstråling i foreningens installationer. Palle sagde, at han havde fået at vide af en Stofa montør, at vores anlæg var nedslidt. Jørgen Hansen sagde, at vores anlæg var i god stand.

Ole Grønlund forklarede, at hans installation var i orden, men det var hans modem, der gjorde, at der var forstyrrelser hos ham.

Per Suhr mente bestyrelsen var blevet pålagt, at finde tilbud fra flere udbydere. Jørgen Hansen forklarede, at bestyrelsen havde fået tilbud fra YouSee og Stofa. Det var de to udbydere der kunne klare det vi forventede. Sydfyn Elforsyning (Waoo) bliver fra april overtaget af Stofa, så deres medlemmer får Stofa som leverandør.

Keld Jensen mente foreningen var bundet til Stofa. Det mente Jørgen Hansen ikke.

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015.

Annie Neldeberg fremlagde regnskabet.

Kommentarer til regnskabet. Henning Nielsen spurgte, hvorfor indtægten fra datatransmission er halveret. Anni Neldeberg forklarede, at det skyldes udfasning af tilbud fra Stofa og at fordelsaftale 2 blev nedstemt ved sidste generalforsamling.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har følgende forslag: Valg af tv og bredbåndsudbyder.

Jørgen forklarede hvad forslaget gik ud på. (Se beretningen: Året 2015)

Kommentarer til forslaget. Annie Neldeberg forklarede forskellen på foreningen tv-pakker, hvis vi skifter til fordelsaftale 3. Nye pakker lægges på nettet. Keld Jensen spurgte ind til pakker vs. Enkeltkanaler. Annie Neldeberg forklarede, at ved køb af enkeltkanaler bliver det hurtig dyrere end hvis man tager en pakke. Enkeltkanaler er dyrere enkeltvis end hvad de koster i en pakke.

Spørgsmål fra salen. Hvor mange kontrakter har vi med Stofa? Jørgen Hansen forklarede, at vi har 3 med Stofa. En tv kontrakt, en bredbånds kontrakt og en services kontrakt.

Per Suhr spurgte om foreningen ville fastlåse penge til betaling af goodwillaftalen, når den udløb om 5 år. Jørgen Hansen sagde at det er til den tids bestyrelses ansvar.

Derefter blev der afstemning om forslaget. Der var 79 stemmeberettige. 78 stemte. Der var 2 blanke. Forslaget blev vedtaget med 68 stemmer for og 8 imod.

5. Fastsættelse af medlemsbidrag.

Annine Neldeberg fremlagde budgettet. Prisen bliver i 2016 for lille pakke kr. 1640.-

For mellempakken kr. 4200.- og for den store pakke kr. 5600.-

Medlemsbidraget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg var:

Jørgen Hansen, Jesper Pedersen og Frode Hansen. Alle blev genvalgt.

Som suppleant blev valgt Michael Tolderlund.

7. Valg af revisor.

Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt.

Per Suhr spurgte om det ikke var en god ide at have en Stofateknikker til stede ved generalforsamlingen. Bestyrelsen mener, at det ikke er det rigtige forum til dette.

Derimod vil der blive afholdt møde i forsamlingshuset med Stofa, hvor Stofa fortæller, hvad de kan og der bliver mulighed for at få svar på spørgsmål (også tekniske). Dato og tid på mødet vil blive annonceret.

Et medlem sagde at Jørgen Rasmussen stadig stod på vores hjemmeside som kasserer.

Det viste sig, at det var på Google, at han stadig stod som kasserer. Det er meget svært at få slette informationer fra Google. Hvis dette skal gøres, skal det være pårørende, der skal gøre det. Selv dette kræver meget tålmodighed.

Ikke flere kommentarer.

 

Dirigent Susanne Schou Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Jørgen Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamling, samt forsamlingen for en god spørgelyst, ligeså for en god ro og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Sekretær: Frode J. Hansen

28/2-2016

 

Dirigent: Susanne Schou Johnsson