Referat 2017

Svendborg Antenneforening.

Referat fra Foreningens generalforsamling d. 23/2 2017.

 

Der var fremmødt 53 stemmeberettigede medlemmer inkl. fem bestyrelsesmedlemmer.

Formand Jørgen Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson og hun erklærede generalforsamlingen for
  rettidigt indvarslet og lovlig.
  Som stemmetællere blev valgt Per Jensen og Henning Ibsen.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2016.
  Se formandens beretning.
  Kommentarer til beretningen: Per Suhr spurgte, om man ville kunne tage WebTV i udlandet.
  Jørgen Hansen svarede nej på dette.
  Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2016.
  Annie Neldeberg fremlagde regnskabet.
  Kommentarer til regnskabet: Ingen.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Indkomne indslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  Annie Neldeberg fremlagde budgettet.
  Prisen for pakke1 bliver i 2017 på kr. 1.980,-
  Prisen for pakke2 bliver i 2017 på kr. 4.560,-
  Prisen for pakke3 bliver i 2017 på kr. 6.300,-
  Medlemsbidraget blev enstemmigt vedtaget.
 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  På valg var:
  Christian Jørgensen (blev genvalgt)
  Annie Neldeberg (blev genvalgt)
  Valg af suppleant.
  På valg var:
  Kirsten Dalsted (blev genvalgt)
 7. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt.
 8. Eventuelt.
  Ingen havde bemærkninger.

Dirigent Susanne Schou Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Jørgen Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen og takkede generalforsamling for god ro og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Sekretær: Frode J. Hansen
28/2-2017

 

Dirigent: Susanne Schou Johnsson.

 

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support